ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ รายการ หน่วยงานที่อับข้อมูล ผู้อับโหลด วันที่
1 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 18 พ.ค. 2565
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ ตำบล บางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ ๒ ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 05 พ.ค. 2565
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 12 เม.ย. 2565
4 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 25 มี.ค. 2565
5 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกซิเจนความดันสูง (High Flow) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 06 ม.ค. 2565
6 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันและเครื่องแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลในช่องปาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 29 ธ.ค. 2564
7 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วริษฐา 16 ธ.ค. 2564
8 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วริษฐา 13 ธ.ค. 2564
9 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันและเครื่องแปลงสัญญาณ ฯ ด้วยวิธี e-bidding สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 18 พ.ย. 2564
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,648 ตารางเมตร โรงพยาบาลไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 29 ต.ค. 2564
11 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันและเครื่องแปลงสัญญานภาพ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 28 ต.ค. 2564
12 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันและเครื่องแปลงสัญญาภาพเอกซเรย์ ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 26 ต.ค. 2564
13 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วริษฐา 25 ต.ค. 2564
14 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟันและเครื่องแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลในช่องปาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 08 ต.ค. 2564
15 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วริษฐา 22 ก.ย. 2564
16 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วริษฐา 31 ส.ค. 2564
17 ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐานและระบบหมุนเวียนอากาศแบบ ลามินาร์ : Clean room with Laminar Flow , ปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนิดความดันบวกพร้อมควบคุมความชื้น และปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต ICU ระบบอากาศธรรมดา พื้นที่ไม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 27 เม.ย. 2564
18 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับ รพสต.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 08 เม.ย. 2564
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,648 ตารางเมตร โรงพยาบาลไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 23 มี.ค. 2564
20 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 23 มี.ค. 2564
21 ขอเชิญเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 18 มี.ค. 2564
22 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 21 ม.ค. 2564
23 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 14 ธ.ค. 2563
24 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วรพจน์ 13 พ.ย. 2563
25 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107309053) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พงศ์ระวี 05 พ.ย. 2563
26 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วริษฐา 27 ส.ค. 2563
27 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 26 ส.ค. 2563
28 ประกาศจ้างซ่อมแซมทางเดินเท้ารอบอาคารพร้อมปูกระเบื้องและรางระบายน้ำฯ รพ.สตษบ้านใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พรพรรณ 28 พ.ค. 2563
29 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สายชล 05 พ.ค. 2563