User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month กรกฎาคม 2557 next month next year
SMTWTFS
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month กรกฎาคม 2557 next month next year
SMTWTFS
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
ระบบงาน Online
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
  service ปี2556,2557
diagnosis_opd ปี 2556,2557
ระบบฐานข้อมูล 21 แฟ้ม Provis
  ผลการนำเข้าข้อมูล 21 แฟ้ม ปี2556
  ผลการนำเข้าข้อมูล 21 แฟ้ม ปี2557
  ความครอบคลุมการส่ง
  21แฟ้มเข้าสู่สปสช.
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
สถิติชีพจังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลประชากรเป้าหมาย
ประชากร รพสต.รับผิดชอบส่งมา
ประชากร หน่วยงานตามทะเบียนราษฏร์
สิทธิประกันสุขภาพ
KPI2557
ตัวชี้วัดเขตบริการสุขภาพที่ 4
QOF2557 21 แฟ้ม , 43 แฟ้ม , 21+43(ส่งสปสช.)
KPI2556 21แฟ้ม ,43 แฟ้ม
สถานการณ์โรคเรื้อรัง
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ
  ทั้งหมด
รอบรู้สุขภาพ
 แท็บเล็ท(Tablet) ช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้ แต่ต้องรู้เท่าทัน!! ...  [+อ่านต่อ]
 ติดตามความปลอดภัยของอาหารจากญี่ปุ่น ...  [+อ่านต่อ]
 รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรม ...  [+อ่านต่อ]
 วัคซีน...กับความจำเป็นเมื่อเดินทาง ...  [+อ่านต่อ]
 สังคม Online เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนไทยทุกคน  ...  [+อ่านต่อ]

ทั้งหมด


นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

นโยบายกระทรวง สธ.
การขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขสู่ภูมิภาค 
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 • การมอบนโยบายการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุข Click 
    โดย  นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์     ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เรื่อง พัฒนาระบบบริการที่ดียิ่งขึ้น  (Better Service) CLick 
  โดย  นพ. วชิระ  เพ็งจันทร์         รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เรื่อง ปฏิรูประบบบริการเป็นเขตบริการสุขภาพ Click 
  โดย  นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
 • เรื่อง สร้างขวัญกำลังใจและสร้างระบบธรรมภิบาล Click 
  โดย นพ.สุเทพ  วัชรปิยานันทน์     ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เรื่อง ธรรมาภิบาลด้านยา Click 
  โดย นพ.สุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย      ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • เรื่อง กลไกประชาคมสาธารณสุข Click 
  โดย  นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
 • เรื่อง  นโยบายการสร้างกระบวนการสมานฉันท์ Click 
  โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร       รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
 • เอกสารข้อเสนอนโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข Click

  แผนปฏิบัติการรองรับการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข

1.   โครงการร่วมใจปรองดองสมานฉันท์ Click 
2.   การพัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น (The better service) Click 
3.   การสร้างขวัญกำลังใจ 
       - ขวัญกำลังใจ Click 
       - ขวัญกำลังใจ (ค่าตอบแทน) Click 
4.   ธรรมาภิบาลและกลไกตรวจสอบ ถ่วงดุล 
      4.1 ธรรมภิบาล Click 
      4.2 กลไกตรวจสอบ ถ่วงดุล Click 
5.   การปฏิรูปเขตบริการสุขภาพ Click 
6.   การปฏิรูประบบการเงินการคลัง Click 
7.   การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพ Click 
       - ระบบข้อมูล Click
       - ระบบข้อมูล(สบรส) Click 
8.   การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย Click 
9.   การพัฒนากลไกการสร้างเอกภาพในการกำหนดนโยบายสาธารณสุข Click 
10. จัดทำแผนการลงทุน Click 
11. จัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน Click

 
รายงานประชุม กวป.
วาระการประชุม ประจำเดือน
To Be Number One
Web TO BE NUMBERONE ONE นนทบุรี
 • รูปตัวอย่างประชาสัมพันธ์จังหวัดชนะเลิศto be number one (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
 • รูปตัวอย่างประชาสัมพันธ์จังหวัดชนะเลิศto be number one (สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ)
 • ป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์โครงการ To be number one ของหน่วยงาน (ตามมติการประชุม คณะกรรมการโครงการTo be number one จังหวัดนนทบุรี วันที่ 8 พ.ค. 56 Iณ ห้องประชุมชั้น 3ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี)
 • ใบสมัครเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 
 • การประกวดร้องเพลง“TO BE NUMBER ONE THE STAR OF NONT” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 
 • ภาพขึ้นคัดเอาว์ToBeNumberOneจังหวัดนนทบุรี
 • เพลง To Be Number One1
 • เพลง To Be Number One2
 • ตัวอย่างรูปเล่ม To Be Number One
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • เนื้อหา
 • สถานการณ์โรคไข้เลือด

  รหัสมาตรฐานที่สำคัญ

  ข่าวภายในสาธารณสุข
   เชิญประชุม 23 ก.ค.57 กรอบทิศทางและนโยบายการพัฒนางานด้านสุขภาพและแนวทางการบริหารบูรณาการงบประมาณเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 ...  [+อ่านต่อ]
   เอกสารอบรม 9-10 ก.ค.57 "กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557" ...  [+อ่านต่อ]
   1 ก.ค.57 แบบรายงาน ป.ป.ท.001-005 ...  [+อ่านต่อ]
   1 ก.ค. 2557 VDO ประชุมปรึกษาหารือการจัดตั้งศูนย์บริการ One Stop Service ในแรงงานต่างด้าว  ...  [+อ่านต่อ]
   การเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข [30/06/57] ...  [+อ่านต่อ]

  ทั้งหมด

     ::image news

  วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  ทพ.สุมาลี อรุณรัตนดิรก ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน ให้กับบุคลากรในหน่วยงานในสังกัด ณ โรงแรมเดอะริช นนทบุรี
  วันที่ 7 กรกฏาคม 2557 นายพรชัย สังวรเจต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบันทึกสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล จัดโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับ สนย.สป.สาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุม 1 สสจ.นนทบุรี โดยมีคุณธณสรณ์ ศรีใช้ประวัติ รอง นพ.สสจ.ให้การต้อนรับ  วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล พัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดและติดตามประเมินผลงานสาธารณสุข ปี 2557 ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุม5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับผู้อำนวยการ/ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชน ร่วมประชุม Conference แรงงานต่างด้าวกระทรวงสาธารณสุข และประชุมดำเนินการ One Stop Service สำหรับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนนทบุรี  วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานการตรวจเยี่ยม จากมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรน้อย สาธารณสุขอำเภอไทรน้อย ผู้แทนสมาคมแม่บ้านตำรวจ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา นวมินทร์มหาราชินี(วัดมะสง)  วันที่ 26 มิถุนายน 2557 จังหวัดนนทบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ กอรม.จังหวัดนนทบุรี จัดฟื้นฟูและเยียวยาด้านสังคมจิตใจ ประเทศไทยใต้ฟ้าเดียวกัน ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านการสื่อสาร ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
  วันที่ 27 มิถุนายน 2557  นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง  ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี  วันที่ 25 มิถุนายน 2557 นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร รอง นพ.สสจ.นนทบุรี นพ.วัชรินทร์ รอง ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO conference กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดำเนินการแรงงานต่างด้าว  การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดบริการของโรงพยาบาล


  วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค  พร้อมด้วย นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และ ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดบางไผ่  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก   คุณวิวัติ สุขลิ้ม เภสัชกรเชี่ยวชาญ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดนนทบุรี ปี 2557 ระยะที่ 1 เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพรุ่นที่ 1 อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  วันที่ 24 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
  วันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อบรมระหว่าง 17-18 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
  วันที่ 17 มิย.2557 คุณธนสรณ์ ศรีไช้ประวัติ รอง นพ.สสจ. เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ในการดูแลสุขภาพโรคหลอดเลือดสมองและโรคร่วมของผู้สูงอายุ จ.นนทบุรี ปี 2557 ณ โรงแรมเดอะริช อ.เมือง จ.นนทบุรี
  ทั้งหมด

     ::ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสารสนเทศสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 4 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 และส่ง ผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศ เพื่อคัดเลือกนำเสนอตามหัวข้อดังนี้ การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ นวัตกรรมหรือ best practice ด้านสารสนเทศสุขภาพ การจัดการข้อมูลเพื่อการดำเนินงานสุขภาพ ประเภท นำเสนอด้วยปากเปล่า นำเสนอด้วยโปสเตอร์ ส่งผลงานที่ rhsoffice4@gmail.com โทร 0981054073 อนุรักษ์ ภายใน 18 กค.2557
  สำรวจการใช้internetความเร็วสูง ของ รพสต.ด่วน
  แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ให้เข้าไปกรอกแบบสำรวจข้อมูล ด้านไอที ปี 57 ตามแบบ แบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข
  ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 329 ชุด
  ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายประมล พงษ์ไพจิตร บิดาของนางลัดดาวัลย์ ธเนศอนุกุล สสอ.บางกรวย
  ประกาศสอบราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้าจำนวน 2 เตียง สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพในดูหนาว
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3 – 4 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2
  ราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3 – 4 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2
  ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น + ชั้นล่าง 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางบัวทอง ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ครั้งที่2

  ทั้งหมด

     ::counter
  ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 9 เม.ย.56
  เดือนนี้ : วันนี้ : 
     ::ข่าวเพื่อมวลชน

  ทั้งหมด

     ::รั้วสธ.

  กรมวิทย์ฯ หนุนตลาดขนาดใหญ่ตั้งห้องแลปตรวจสารเคมีตกค้างในอาหาร
                    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้ตลาดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารสด มีห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างในอาหาร เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและตรวจหาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพ ...  [+อ่านต่อ]


  กรมวิทย์ฯ ปรับกลยุทธ์การควบคุมแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
           กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยแมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด และมีการดื้อต่อสารเคมี โดยเฉพาะแมลงที่เป็นปัญหาด้านสาธารณส ...  [+อ่านต่อ]


  ทั้งหมด

     ::รั้วภูมิภาค

  โรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท จากคุณพ่อชาญชัย ซือสุวรรณ ประธานกรรมการห้างเจริญภัณฑ์ดิพาร์ทเมนท์สโตร์ จังหวัดพะเยา
      เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ.สุสานประตูเหล็ก อำเมือง จังหวัดพะเยา นพ.ไชยเวช  ธนไพศาล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมคณะกรรมการบริหาร รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  ...  [+อ่านต่อ]


  ร้อยเอ็ด...เจ้าภาพจัดสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตบริการสุขภาพที่ ๗ ปี ๕๗ “สาธารณสุขสามัคคี ทำคุณความดี เพื่อประเทศไทย”
     ๒๒ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมา ...  [+อ่านต่อ]


  สสจ.นราธิวาสจัดประชุมความร่วมมือบริการสุขภาพในเรือนจำในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
      วันนี้ (23 ก.ค. 57) ที่ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์อุทิศศักดิ์    หริรัตนกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมป ...  [+อ่านต่อ]


  ทั้งหมด