User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month กรกฎาคม 2558 next month next year
SMTWTFS
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month กรกฎาคม 2558 next month next year
SMTWTFS
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
ระบบงาน Online
CMI
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDCใหม่
ตรวจสอบการส่งข้อมูล43แฟ้ม
  service ปี2556, 2557, 2558
diagnosis_opd ปี 2556,2557
ระบบฐานข้อมูล 21 แฟ้ม Provis
  ผลการนำเข้าข้อมูล 21 แฟ้ม ปี2556
  ผลการนำเข้าข้อมูล 21 แฟ้ม ปี2557
  ผลการนำเข้าข้อมูล 21 แฟ้ม ปี2558
  ความครอบคลุมการส่ง
  21แฟ้มเข้าสู่สปสช.
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
สถิติชีพจังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลประชากรเป้าหมาย2557
ข้อมูล ปชก.เป้าหมาย2557แยกกลุ่มอายุ
ข้อมูลUCเดือนตุลาคม2557รายหน่วยงาน
ข้อมูลประชากรเป้าหมาย2556
ประชากร รพสต.รับผิดชอบส่งมา
ประชากร หน่วยงานตามทะเบียนราษฏร์
สิทธิประกันสุขภาพ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สถานการณ์โรคเรื้อรัง
KPI2557
ตัวชี้วัดเขตบริการสุขภาพที่ 4
KPI2556 21แฟ้ม ,43 แฟ้ม
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล รายหมู่
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล รายหน่วยงาน
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล รายCUP
ข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ
  ทั้งหมด
รอบรู้สุขภาพ
 แท็บเล็ท(Tablet) ช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้ แต่ต้องรู้เท่าทัน!! ...  [+อ่านต่อ]
 ติดตามความปลอดภัยของอาหารจากญี่ปุ่น ...  [+อ่านต่อ]
 รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรม ...  [+อ่านต่อ]
 วัคซีน...กับความจำเป็นเมื่อเดินทาง ...  [+อ่านต่อ]
 สังคม Online เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนไทยทุกคน  ...  [+อ่านต่อ]

ทั้งหมด


นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ผู้สูงอายุุนนทบุรี

นโยบายกระทรวง สธ.

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี Click
 นโยบายการดำเนินงานของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข .ppt Click

 นโยบายการดำเนินงานของ 
    - ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
    - นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
    ในบทบาทหน้าที่เจ้ากระทรวงสาธารณสุข และกำกับดูแลองค์กร
    และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยว
กับสุขภาพ  Click

 หลัก 3 ประการ ในการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 
    ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ. Click


การขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขสู่ภูมิภาค 
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 • การมอบนโยบายการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุข Click 
    โดย  นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์     ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เรื่อง พัฒนาระบบบริการที่ดียิ่งขึ้น  (Better Service) CLick 
  โดย  นพ. วชิระ  เพ็งจันทร์         รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เรื่อง ปฏิรูประบบบริการเป็นเขตบริการสุขภาพ Click 
  โดย  นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
 • เรื่อง สร้างขวัญกำลังใจและสร้างระบบธรรมภิบาล Click 
  โดย นพ.สุเทพ  วัชรปิยานันทน์     ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เรื่อง ธรรมาภิบาลด้านยา Click 
  โดย นพ.สุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย      ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • เรื่อง กลไกประชาคมสาธารณสุข Click 
  โดย  นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
 • เรื่อง  นโยบายการสร้างกระบวนการสมานฉันท์ Click 
  โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร       รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
 • เอกสารข้อเสนอนโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข Click

  แผนปฏิบัติการรองรับการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข

1.   โครงการร่วมใจปรองดองสมานฉันท์ Click 
2.   การพัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น (The better service) Click 
3.   การสร้างขวัญกำลังใจ 
       - ขวัญกำลังใจ Click 
       - ขวัญกำลังใจ (ค่าตอบแทน) Click 
4.   ธรรมาภิบาลและกลไกตรวจสอบ ถ่วงดุล 
      4.1 ธรรมภิบาล Click 
      4.2 กลไกตรวจสอบ ถ่วงดุล Click 
5.   การปฏิรูปเขตบริการสุขภาพ Click 
6.   การปฏิรูประบบการเงินการคลัง Click 
7.   การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพ Click 
       - ระบบข้อมูล Click
       - ระบบข้อมูล(สบรส) Click 
8.   การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย Click 
9.   การพัฒนากลไกการสร้างเอกภาพในการกำหนดนโยบายสาธารณสุข Click 
10. จัดทำแผนการลงทุน Click 
11. จัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน Click

 
อื่นที่น่าสนใจ
สมัครใช้E-mailกระทรวงสาธารณสุข
   ::image news

คำแนะนำสำหรับประชาชนโรคเมอร์ส


นายวัฒนา   โรจนวิจิตรกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี   มอบเกียรติบัตร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยาอนุบาลดิตถกรรม  อำเภอบางกรวย   จังหวัดนนทบุรี   ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  ระดับเขตสุขภาพที่  4 และมอบเกียรติบัตร  โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรคลีนิก  NCD  คุณภาพระดับดีเยี่ยม กับหน่วยบริการ และ สสอ.


คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีคปสอ.ม.บางบัวทอง , คปสอ.ไทรน้อย , คปสอ.บางใหญ่...รับรางวัลต้นแบบด้านการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอและทีมหมอครอบครัว(DHS-FCT) จังหวัดนนทบุรี 26 พค.2558


คปสอ.ม.บางบัวทอง , คปสอ.ไทรน้อย , คปสอ.บางใหญ่ , คปสอ.บางกรวย , คปสอ.ปากเกร็ด , คปสอ.เมือง...รับรางวัลดำเนินการพัฒนาคลินิก NCD ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ปี พศ.๒๕๕๗ ระดับดีเยี่ยม จังหวัดนนทบุรี 26 พค.2558


คุณธนสรณ์ ศรีไช้ประวัติ  รอง 3 เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายผลงานยอดเยี่ยม ในหัวข้อ "Best service for long term care" ของ รพสต.บางสีทอง(เทศบาลบางสีทอง) และโรงพยาบาลลำสนธิ เมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 ในการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 4 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก


โครงการถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์  เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   ในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕  รอบ  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ในพระอุปถัมภ์   พระเจ้าหลานเธอ   พระองค์เจ้าที่ปังกรรัศมีโชติ  โดยนายอำพล     เสนาณรงค์      องคมนตรี  เป็นผู้ถวายตู้ยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์์ฯ  ให้กับพระครูวิมลสุวรรณกร    เจ้าอาวาสวัดกู้    โดยมีนายวัฒนา    โรจนวิจิตรกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี    นางอัมพร    วาริทร์     รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี


 ทั้งหมด

   ::ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV)
การรับสมัครผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ระดับจังหวัด เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธรณสุข ปีงบประมาณ 2558 ฉบับปรับปรุง 2 ธ.ค. 57 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธรณสุข ปีงบประมาณ 2558 ฉบับปรับปรุง 30 กย.57
ระบบ43แฟ้มใหม่ตามนโยบายปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี เริ่มใช้งาน http://203.157.109.15/hdc โดยกำลังพัฒนาองค์ประกอบต่างๆให้สมบูรณ์ และขณะนี้สามารถรับข้อมูล43แฟ้ม จากหน่วยบริการได้เช่นดิม หากมีพบปัญหาหรือมีข้อแนะนำโปรดแจ้ง 0840060206 ,0814712944
ยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสารสนเทศสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 4 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 และส่ง ผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศ เพื่อคัดเลือกนำเสนอตามหัวข้อดังนี้ การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ นวัตกรรมหรือ best practice ด้านสารสนเทศสุขภาพ การจัดการข้อมูลเพื่อการดำเนินงานสุขภาพ ประเภท นำเสนอด้วยปากเปล่า นำเสนอด้วยโปสเตอร์ ส่งผลงานที่ rhsoffice4@gmail.com โทร 0981054073 อนุรักษ์ ภายใน 18 กค.2557
สำรวจการใช้internetความเร็วสูง ของ รพสต.ด่วน
แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ให้เข้าไปกรอกแบบสำรวจข้อมูล ด้านไอที ปี 57 ตามแบบ แบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 329 ชุด
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายประมล พงษ์ไพจิตร บิดาของนางลัดดาวัลย์ ธเนศอนุกุล สสอ.บางกรวย

ทั้งหมด

   ::counter
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 9 เม.ย.56
เดือนนี้ : วันนี้ :