User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month ตุลาคม 2557 next month next year
SMTWTFS
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month ตุลาคม 2557 next month next year
SMTWTFS
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
ระบบงาน Online
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
  service ปี2556,2557
diagnosis_opd ปี 2556,2557
ระบบฐานข้อมูล 21 แฟ้ม Provis
  ผลการนำเข้าข้อมูล 21 แฟ้ม ปี2556
  ผลการนำเข้าข้อมูล 21 แฟ้ม ปี2557
  ความครอบคลุมการส่ง
  21แฟ้มเข้าสู่สปสช.
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
สถิติชีพจังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลประชากรเป้าหมาย
ประชากร รพสต.รับผิดชอบส่งมา
ประชากร หน่วยงานตามทะเบียนราษฏร์
สิทธิประกันสุขภาพ
KPI2557
ตัวชี้วัดเขตบริการสุขภาพที่ 4
QOF2557 21 แฟ้ม , 43 แฟ้ม , 21+43(ส่งสปสช.)
KPI2556 21แฟ้ม ,43 แฟ้ม
สถานการณ์โรคเรื้อรัง
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล รายหมู่
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล รายหน่วยงาน
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล รายCUP
ข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ
  ทั้งหมด
รอบรู้สุขภาพ
 แท็บเล็ท(Tablet) ช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้ แต่ต้องรู้เท่าทัน!! ...  [+อ่านต่อ]
 ติดตามความปลอดภัยของอาหารจากญี่ปุ่น ...  [+อ่านต่อ]
 รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรม ...  [+อ่านต่อ]
 วัคซีน...กับความจำเป็นเมื่อเดินทาง ...  [+อ่านต่อ]
 สังคม Online เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนไทยทุกคน  ...  [+อ่านต่อ]

ทั้งหมด


นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

นโยบายกระทรวง สธ.
การขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขสู่ภูมิภาค 
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 • การมอบนโยบายการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุข Click 
    โดย  นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์     ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เรื่อง พัฒนาระบบบริการที่ดียิ่งขึ้น  (Better Service) CLick 
  โดย  นพ. วชิระ  เพ็งจันทร์         รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เรื่อง ปฏิรูประบบบริการเป็นเขตบริการสุขภาพ Click 
  โดย  นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
 • เรื่อง สร้างขวัญกำลังใจและสร้างระบบธรรมภิบาล Click 
  โดย นพ.สุเทพ  วัชรปิยานันทน์     ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เรื่อง ธรรมาภิบาลด้านยา Click 
  โดย นพ.สุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย      ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • เรื่อง กลไกประชาคมสาธารณสุข Click 
  โดย  นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
 • เรื่อง  นโยบายการสร้างกระบวนการสมานฉันท์ Click 
  โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร       รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
 • เอกสารข้อเสนอนโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข Click

  แผนปฏิบัติการรองรับการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข

1.   โครงการร่วมใจปรองดองสมานฉันท์ Click 
2.   การพัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น (The better service) Click 
3.   การสร้างขวัญกำลังใจ 
       - ขวัญกำลังใจ Click 
       - ขวัญกำลังใจ (ค่าตอบแทน) Click 
4.   ธรรมาภิบาลและกลไกตรวจสอบ ถ่วงดุล 
      4.1 ธรรมภิบาล Click 
      4.2 กลไกตรวจสอบ ถ่วงดุล Click 
5.   การปฏิรูปเขตบริการสุขภาพ Click 
6.   การปฏิรูประบบการเงินการคลัง Click 
7.   การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพ Click 
       - ระบบข้อมูล Click
       - ระบบข้อมูล(สบรส) Click 
8.   การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย Click 
9.   การพัฒนากลไกการสร้างเอกภาพในการกำหนดนโยบายสาธารณสุข Click 
10. จัดทำแผนการลงทุน Click 
11. จัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน Click

 
To Be Number One
Web TO BE NUMBERONE ONE นนทบุรี
 • รูปตัวอย่างประชาสัมพันธ์จังหวัดชนะเลิศto be number one (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
 • รูปตัวอย่างประชาสัมพันธ์จังหวัดชนะเลิศto be number one (สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ)  
 • ป้ายประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน To be number one 
 • ป้ายแบบที่ 1
 • ป้ายแบบที่ 2
 • ป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์โครงการ To be number one ของหน่วยงาน (ตามมติการประชุม คณะกรรมการโครงการTo be number one จังหวัดนนทบุรี วันที่ 8 พ.ค. 56 Iณ ห้องประชุมชั้น 3ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี)
 • ใบสมัครเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 
 • การประกวดร้องเพลง“TO BE NUMBER ONE THE STAR OF NONT” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 
 • ภาพขึ้นคัดเอาว์ToBeNumberOneจังหวัดนนทบุรี
 • เพลง To Be Number One1
 • เพลง To Be Number One2
 • ตัวอย่างรูปเล่ม To Be Number One
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • เนื้อหา
 •    ::image news

  2 กันยายน 2557 นายนแพทย์วัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ให้โอวาทกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใหม่ ที่โรงพยาบาลบางบัวทอง 2  วันที่ 3 กันยายน 2557 นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ สคร1 และคณะนักวิจัยจากเนคเทค  ประชุมประเมินโปรแกรมสำรวจลูกน้ำยุงลายโดยใช้แท็บเลต DMLS โครงการนำร่องที่จังหวัดนนทบุรี
  ทั้งหมด

     ::ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
  ยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสารสนเทศสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 4 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 และส่ง ผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศ เพื่อคัดเลือกนำเสนอตามหัวข้อดังนี้ การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ นวัตกรรมหรือ best practice ด้านสารสนเทศสุขภาพ การจัดการข้อมูลเพื่อการดำเนินงานสุขภาพ ประเภท นำเสนอด้วยปากเปล่า นำเสนอด้วยโปสเตอร์ ส่งผลงานที่ rhsoffice4@gmail.com โทร 0981054073 อนุรักษ์ ภายใน 18 กค.2557
  สำรวจการใช้internetความเร็วสูง ของ รพสต.ด่วน
  แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ให้เข้าไปกรอกแบบสำรวจข้อมูล ด้านไอที ปี 57 ตามแบบ แบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข
  ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 329 ชุด
  ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายประมล พงษ์ไพจิตร บิดาของนางลัดดาวัลย์ ธเนศอนุกุล สสอ.บางกรวย
  ประกาศสอบราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้าจำนวน 2 เตียง สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพในดูหนาว
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3 – 4 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2
  ราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3 – 4 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2

  ทั้งหมด

     ::counter
  ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 9 เม.ย.56
  เดือนนี้ : วันนี้ :