User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
อบรม ประชุม สัมมนา สสจ.
previous year previous month เมษายน 2558 next month next year
SMTWTFS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
การใช้ห้องประชุม ของ สสจ.
previous year previous month เมษายน 2558 next month next year
SMTWTFS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
ระบบงาน Online
CMI
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDCใหม่
ตรวจสอบการส่งข้อมูล43แฟ้ม
  service ปี2556, 2557, 2558
diagnosis_opd ปี 2556,2557
ระบบฐานข้อมูล 21 แฟ้ม Provis
  ผลการนำเข้าข้อมูล 21 แฟ้ม ปี2556
  ผลการนำเข้าข้อมูล 21 แฟ้ม ปี2557
  ผลการนำเข้าข้อมูล 21 แฟ้ม ปี2558
  ความครอบคลุมการส่ง
  21แฟ้มเข้าสู่สปสช.
สถานะสุขภาพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
สถิติชีพจังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลประชากรเป้าหมาย2557
ข้อมูล ปชก.เป้าหมาย2557แยกกลุ่มอายุ
ข้อมูลUCเดือนตุลาคม2557รายหน่วยงาน
ข้อมูลประชากรเป้าหมาย2556
ประชากร รพสต.รับผิดชอบส่งมา
ประชากร หน่วยงานตามทะเบียนราษฏร์
สิทธิประกันสุขภาพ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สถานการณ์โรคเรื้อรัง
KPI2557
ตัวชี้วัดเขตบริการสุขภาพที่ 4
KPI2556 21แฟ้ม ,43 แฟ้ม
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล รายหมู่
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล รายหน่วยงาน
จำนวนสิทธิการรักษาพยาบาล รายCUP
ข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ
  ทั้งหมด
รอบรู้สุขภาพ
 แท็บเล็ท(Tablet) ช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้ แต่ต้องรู้เท่าทัน!! ...  [+อ่านต่อ]
 ติดตามความปลอดภัยของอาหารจากญี่ปุ่น ...  [+อ่านต่อ]
 รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรม ...  [+อ่านต่อ]
 วัคซีน...กับความจำเป็นเมื่อเดินทาง ...  [+อ่านต่อ]
 สังคม Online เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนไทยทุกคน  ...  [+อ่านต่อ]

ทั้งหมด


นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

นโยบายกระทรวง สธ.

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี Click
 นโยบายการดำเนินงานของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข .ppt Click

 นโยบายการดำเนินงานของ 
    - ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
    - นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
    ในบทบาทหน้าที่เจ้ากระทรวงสาธารณสุข และกำกับดูแลองค์กร
    และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยว
กับสุขภาพ  Click

 หลัก 3 ประการ ในการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 
    ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ. Click


การขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขสู่ภูมิภาค 
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 • การมอบนโยบายการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุข Click 
    โดย  นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์     ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เรื่อง พัฒนาระบบบริการที่ดียิ่งขึ้น  (Better Service) CLick 
  โดย  นพ. วชิระ  เพ็งจันทร์         รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เรื่อง ปฏิรูประบบบริการเป็นเขตบริการสุขภาพ Click 
  โดย  นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
 • เรื่อง สร้างขวัญกำลังใจและสร้างระบบธรรมภิบาล Click 
  โดย นพ.สุเทพ  วัชรปิยานันทน์     ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เรื่อง ธรรมาภิบาลด้านยา Click 
  โดย นพ.สุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย      ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • เรื่อง กลไกประชาคมสาธารณสุข Click 
  โดย  นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
 • เรื่อง  นโยบายการสร้างกระบวนการสมานฉันท์ Click 
  โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร       รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
 • เอกสารข้อเสนอนโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข Click

  แผนปฏิบัติการรองรับการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข

1.   โครงการร่วมใจปรองดองสมานฉันท์ Click 
2.   การพัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น (The better service) Click 
3.   การสร้างขวัญกำลังใจ 
       - ขวัญกำลังใจ Click 
       - ขวัญกำลังใจ (ค่าตอบแทน) Click 
4.   ธรรมาภิบาลและกลไกตรวจสอบ ถ่วงดุล 
      4.1 ธรรมภิบาล Click 
      4.2 กลไกตรวจสอบ ถ่วงดุล Click 
5.   การปฏิรูปเขตบริการสุขภาพ Click 
6.   การปฏิรูประบบการเงินการคลัง Click 
7.   การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพ Click 
       - ระบบข้อมูล Click
       - ระบบข้อมูล(สบรส) Click 
8.   การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย Click 
9.   การพัฒนากลไกการสร้างเอกภาพในการกำหนดนโยบายสาธารณสุข Click 
10. จัดทำแผนการลงทุน Click 
11. จัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน Click

 
To Be Number One
Web TO BE NUMBERONE ONE นนทบุรี
 • รูปตัวอย่างประชาสัมพันธ์จังหวัดชนะเลิศto be number one (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
 • รูปตัวอย่างประชาสัมพันธ์จังหวัดชนะเลิศto be number one (สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ)  
 • ป้ายประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน To be number one 
 • ป้ายแบบที่ 1
 • ป้ายแบบที่ 2
 • ป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์โครงการ To be number one ของหน่วยงาน (ตามมติการประชุม คณะกรรมการโครงการTo be number one จังหวัดนนทบุรี วันที่ 8 พ.ค. 56 Iณ ห้องประชุมชั้น 3ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี)
 • ใบสมัครเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 
 • การประกวดร้องเพลง“TO BE NUMBER ONE THE STAR OF NONT” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 
 • ภาพขึ้นคัดเอาว์ToBeNumberOneจังหวัดนนทบุรี
 • เพลง To Be Number One1
 • เพลง To Be Number One2
 • ตัวอย่างรูปเล่ม To Be Number One
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • เนื้อหา
 •    ::image news

  วันที่ 2 เมษายน 2558 จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการรณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ60พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ หน้าหมู่บ้านธนารักษ์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี มีนายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดและขี่จักรยาน ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุชจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน อสม. ประชาชน ชมรมจักรยานในจังหวัดนนทบุรี
  ทั้งหมด

     ::ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
  การรับสมัครผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ระดับจังหวัด เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธรณสุข ปีงบประมาณ 2558 ฉบับปรับปรุง 2 ธ.ค. 57 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธรณสุข ปีงบประมาณ 2558 ฉบับปรับปรุง 30 กย.57
  ระบบ43แฟ้มใหม่ตามนโยบายปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี เริ่มใช้งาน http://203.157.109.15/hdc โดยกำลังพัฒนาองค์ประกอบต่างๆให้สมบูรณ์ และขณะนี้สามารถรับข้อมูล43แฟ้ม จากหน่วยบริการได้เช่นดิม หากมีพบปัญหาหรือมีข้อแนะนำโปรดแจ้ง 0840060206 ,0814712944
  ยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสารสนเทศสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 4 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 และส่ง ผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศ เพื่อคัดเลือกนำเสนอตามหัวข้อดังนี้ การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ นวัตกรรมหรือ best practice ด้านสารสนเทศสุขภาพ การจัดการข้อมูลเพื่อการดำเนินงานสุขภาพ ประเภท นำเสนอด้วยปากเปล่า นำเสนอด้วยโปสเตอร์ ส่งผลงานที่ rhsoffice4@gmail.com โทร 0981054073 อนุรักษ์ ภายใน 18 กค.2557
  สำรวจการใช้internetความเร็วสูง ของ รพสต.ด่วน
  แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ให้เข้าไปกรอกแบบสำรวจข้อมูล ด้านไอที ปี 57 ตามแบบ แบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข
  ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 329 ชุด
  ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายประมล พงษ์ไพจิตร บิดาของนางลัดดาวัลย์ ธเนศอนุกุล สสอ.บางกรวย
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดไมโครบิลลิลูบิน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลปากเกร็ด

  ทั้งหมด

     ::counter
  ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 9 เม.ย.56
  เดือนนี้ : วันนี้ :